قرض‌الحسنه ؛ فراتر از یک ارزش

قرض‌الحسنه ؛ فراتر از یک ارزش


فرا رسیدن هفته قرض‌الحسنه، فارغ از این‌که یادآور یک فرهنگ اسلامی اصیل در کشور عزیزمان است، دغدغه‌های مهمی را در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ذهن متبادر می‌سازد. به‌‌راستی چرا بزرگان و پیشوایان دین مبین اسلام تا این اندازه نسبت به قر‌ض‌الحسنه و گردش نقدینگی سالم و مولد در جوامع مسلمان تاکید می‌فرمایند؟ شاید برخی تصور کنند، تاکید بر ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه صرفا با هدف همیاری دیگران و جلوگیری از گسترش فقر مطلق در جامعه صورت می‌گیرد اما این تنها یکی از کارویژه‌ها و ابعاد فرهنگ قرض‌الحسنه محسوب می‌شود.
محدودسازی آثار ترویج و تثبیت فرهنگ قرض‌الحسنه به «مبارزه با فقر»، مصداق قرائتی ناقص از این فرهنگ محسوب می‌شود. فرهنگ قرض‌الحسنه در کنار «دفع تهدیدات اقتصادی» یک فرهنگ اقتصادی و اجتماعی فرصت‌ساز به‌شمار آمده و در میان‌مدت و بلندمدت به تقویت شاخصه‌های تولید و رشد اقتصادی در کشور منجر خواهد شد. صورتبندی این مساله اصلا دشوار نیست! ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه منجر به مبارزه با «ربا» و دیگر عوامل بازدارنده رشد اقتصادی در جامعه محسوب می‌شود. زمانی که ربا ترویج پیدا کند، هزینه‌های تولید و ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته و بسیاری از سرمایه‌ها را از مدار تولید خارج خواهد ساخت. بنابراین، ترویج قرض‌الحسنه به مثابه یک فرهنگ پویا، مولد و فرصت‌ساز می‌تواند شاخصه‌های رشد اقتصادی مانند میزان سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری را درجامعه تقویت کرده و از این طریق، ساختار مالی و تجاری کشور را سامان دهد و باید برای این هدف از جان مایه گذاشت.