شاهنامه‌خوانی یعنی احیای فرهنگ ما

شاهنامه‌خوانی یعنی احیای فرهنگ ما

از فریدون جنیدی بیاموزیم که: اینجا رسیده‌ام که جوان ایرانی اگر شاهنامه را بخواند، همه آداب فرهنگ، درخشش، زندگی نیک، راستی‌ها، پاکی‌ها و همه آن عزت‌ها و شرف‌های ایران‌باستان و نیاکان ارجمند ما بر می‌گردد به جامعه ما و می‌توانیم امید داشته باشیم که جوانان ایرانی، آینده خوبی داشته باشند.

وی معتقد است تاریخ ایران بسیار طولانی‌تر از ۲۵۰۰سال است و غربی‌ها ۲۵۰۰سال را به‌دلیل حسادت به ما القا کرده‌اند تا احساس تقدم زیادی نکنیم. تاریخ ایران از آفرینش آغاز می‌شود و دانش پیشرفته امروز آن را تایید می‌کند. نهایت تاریخ اروپاییان ۱۸۰۰سال بیشتر نیست و هرچه از یونانیان نیز به یادگار دارند، افکاری توأم با خواب و خیال و افسانه است و سرشار از خدایان دروغین و اعتقاداتی است که با نام اسطوره توجیه می‌کنند. به همین دلیل اروپاییان از رخوت ایرانی‌ها که بعد از حمله مغول ادامه داشت استفاده کردند و با دروغ و تزویر سعی در ساختن تاریخی برای ایران کردند که تا حد تاریخ خودشان باشد. برای همین حکومت مادها را سرچشمه تاریخ ایران دانستند که حدود ۲۷۵۰سال قدمت دارد و تمام اکتشافات باستانشناسی قبل از حکومت مادها را مربوط به اقوام دیگر دانستند. این دروغ تاریخی که با دامن زدن صهیونیسم بین‌المللی رشد کرده‌است با هدف قطع حافظه تاریخی ایرانیان صورت گرفته‌است. بنابراین غربی‌ها این حقیقت و فرهنگ ایران را کتمان می‌کنند و از دیدگاه خود به تاریخ ما نگریسته‌اند که مهم‌ترین این دیدگاه‌ها، دیدگاه اسطوره‌ای است و به تاریخ ما جلوه‌ای اسطوره‌ای داده‌اند.