جمهوری اسلامی ایران اشراف کاملی بر منطقه دارد

جمهوری اسلامی ایران اشراف کاملی بر منطقه دارد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: این‌که آمریکایی‌ها هر اتفاقی را که رخ می‌دهد با دروغ‌پردازی به ما نسبت می‌دهند به دلیل تسلط و اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است.

امیر سرتیپ آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره این‌که پس از پایان رسمی تحریم‌های تسلیحاتی، غرب اعلام کرد تحریم‌های تسلیحاتی دیگری علیه ایران وضع خواهد کرد، گفت: ما در زمینه تسلیحات پیشرفت‌های بسیار بزرگی داشتیم و تمام این پیشرفت‌ها هم در دوران تحریم بوده است. درحال‌حاضر هم که فضای بازتری وجود دارد، قطعا به این پیشرفت‌ها اضافه خواهد شد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران دربخش‌های مختلف حوزه صنایع دفاعی مانند صادرات، ارتباط و تعاملات با کشورهای دیگر درخصوص مباحث نظامی قطعا توفیقات بیشتری به‌دست خواهد آورد و این چیزهایی که این کشورها می‌گویند، غالبا شعار و فرافکنی است و هیچ‌کدام اعتبار ندارد. سرتیپ آشتیانی با بیان این‌که جمهوری اسلامی ایران در منطقه از اشراف کاملی برخوردار است، افزود: آمریکایی‌ها اتفاقات منطقه را با دروغ‌پردازی به ما نسبت می‌دهند برای این‌که می‌دانند ایران تسلط دارد و جمهوری اسلامی ایران است که در سطح منطقه حرف اول را می‌زند.