printlogo


استفاده از زبان بدن برای ارتباط گرفتن در محل کار
 شاید سوال بسیاری از افراد این باشد که چطور می‌توان به کمک زبان بدن رفتاری راحت و عادی با همکاران‌شان در محل کار داشته باشند.

روان‌شناسان نمونه‌هایی از زبان بدن را برای ایجاد الگوهای صمیمیت شناسایی کرده‌اند، الگوهایی که می‌تواند روابط بین همکاران را صمیمی‌تر کند. 
زبان بدن شامل حرکات چهره و بدن به تنهایی یا با هم است. اگر فردی می‌خواهد روابطش را صمیمی‌تر کند، بهتر است در زمان حرف زدن به چشم‌های همکارش نگاه کند. 
لبخند زدن بهترین راه برای ایجاد چهره‌ای شاد و بشاش و البته نشانه خوبی برای ایجاد روابط اجتماعی با همکار است.  لبخند زدن می‌تواند صمیمیت را بین همکاران ایجاد کند.
در زمان صحبت کردن بهتر است که فرد به سمت همکارش متمایل شود، تمام توجه‌اش را متوجه او کند و به وی گوش دهد.   
بهتر است که افراد از رفتارهای مناسب و الگوهای غلط زبان بدن هم آگاه شوند. 
در محیط کار نباید زیاد با همکاران خندید زیرا خندیدن بلند می‌تواند حاوی پیام‌های بدی باشد و گریه کردن یا بروز احساسات منفی هم بدترین الگوی رفتاری است. در کنار ایجاد صمیمیت بهتر است افراد حد خود را با همکاران حفظ کنند و اجازه صمیمیت بیش از اندازه در محیط کار را ندهند.