یک اشکال بزرگ در کار دنیا

یک اشکال بزرگ در کار دنیا

صفیه، با بازی سلما مصری و صدای زنده‌یاد رفعت هاشم‌پور، بخش مهمی از بار فیلم «بازمانده» اثر ماندگار سیف‌ا... داد را به دوش می‌کشد.

او در سکانسی از فیلم، نگرانی‌اش را درباره تنها فرزند زنده‌اش ابراز می‌کند اما همسرش اعتقاد دارد نباید مصلحت شخصی را به مصلحت فلسطین ترجیح داد. اینجاست که صفیه با مهر مادری و زنانه، این دیالوگ‌ها را می‌گوید: «به‌نظر من یک اشکال بزرگ در کار دنیا هست؛ وقتی زن‌ها بچه رو در شکم خود بزرگ می‌کنن، وقتی با درد و رنج اون رو به دنیا میارن، شیر می‌دن و بزرگ می‌کنن، شما مردها فقط تماشا می‌کنین. از سر بیکاری، سیاست می‌بافین و تجارت می‌کنین. اگر این اشکال نبود، دنیا بدون شک بهشت می‌شد.»