«جام‌جم» از روند توزیع درآمد در کل کشور گزارش می‌دهد

«جام‌جم» از روند توزیع درآمد در کل کشور گزارش می‌دهد

براساس یافته‌های مرکز آمار ایران، ضریب جینی(شاخص سنجش فاصله طبقاتی درآمدی) خانوارهای ایرانی در سال١٤٠١ به 0.38 واحد کاهش یافت. ضریب جینی به عنوان ابزاری برای سنجش فاصله طبقاتی درآمد جامعه به کار گرفته می‌شود،‌ مفهوم این ضریب به معنای نسبت میانگین درآمد دهک کم‌درآمد به دهک پردرآمد جامعه بوده که رقمی بین صفر و یک است.

هرچه این رقم کمتر شود، به منزله بهبود فاصله طبقاتی و هر چه رو به یک افزایش بگذارد، به معنای افزایش فاصله طبقاتی به شمار می‌رود. بر اساس گفته علیرضا عسگریان معاون رفاه وزارت تعاون، ‌با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه نقدی از 45هزار و 500تومان به رقم‌های 300هزار و 400هزار تومان در ماه،‌ ضریب جینی در ایران قدری بهبود یافت.
در سال١٤٠١ ضریب جینی خانوارهای کل کشور0.3877 است که درمقایسه با سال قبل 0.0061 کاهش نشان می‌‌دهد. همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 0.3696 و 0.3643 است که نسبت به سال قبل به ترتیب 0.0061 کاهش و 0.0049 افزایش نشان می‌‌دهد. بالاترین ضریب جینی برای استان سیستان و بلوچستان 0.4547 است که نسبت به سال گذشته 0.0282 واحد کاهش یافته است. این استان در تمام سال‌های مورد بررسی بالاترین نابرابری را در بین مناطق شهری 31استان داشته است. پس از سیستان و بلوچستان، استان گلستان 0.4206 بیشترین ضریب جینی را داشته که نسبت به سال قبل خود 0.0188 واحد افزایش یافته است.