پیامدهای‭ ‬منفی‌اندیشی

پیامدهای‭ ‬منفی‌اندیشی

منفی‌اندیشی‭ ‬یعنی‭ ‬این‌که‭ ‬فرد‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬به‌سادگی‭ ‬جذب‭ ‬نکات‭ ‬منفی‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬اولین‭ ‬بخشی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬موضوعات‭ ‬مختلف‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬ادراک‭ ‬می‌کند،‭ ‬قسمت‭ ‬منفی‭ ‬آن‭ ‬رویداد‭ ‬یا‭ ‬موضوع‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬نوع‭ ‬نگرش‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬پیشداوری‭ ‬منفی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬فرد‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬زندگی‭ ‬فردی‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬شغلی،‭ ‬تحصیلی‭ ‬و‭ ‬بین‌فردی‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬مشکل‭ ‬روبه‌رو‭ ‬شود‭.‬

احتیاط‭ ‬و‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬‌کردن‭ ‬ناکامی‌ها‭ ‬بخش‭ ‬مهمی‭ ‬‌در‭ ‬زندگی‭ ‬انسان‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬منفی‌نگر‭ ‬هستند‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬موضوعات‭ ‬ساده‭ ‬و‭ ‬پیش‌پا‌افتاده‭ ‬نیز‭ ‬منفی‭ ‬فکر‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬نمی‌کنند‭ ‬و‭ ‬افکار‭ ‬منفی‭ ‬مدام‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬آنها‭ ‬مرور‭ ‬می‌شود‭.  ‬منفی‌اندیشی‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬فرد‭ ‬امیدواری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آینده‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬بدهد‭ ‬و‭ ‬چنانچه‭ ‬فرد‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬منفی‌نگر‭ ‬باشد،‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬از‭ ‬ساده‌ترین‭ ‬اتفاقات‭ ‬روزمره‭ ‬لذت‭ ‬ببرد‭ ‬و‭ ‬به‌مرور‭ ‬زمان‭ ‬از‭ ‬آرامش‭ ‬فاصله‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬تصمیم‌گیری‌ها‭ ‬و‭ ‬انتخاب‌های‭ ‬فرد‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬تفکر‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭.  ‬همچنین‭ ‬منفی‌اندیشی‭ ‬می‌تواند‭ ‬باعث‭ ‬به‌هم‭ ‬خوردن‭ ‬روابط‭ ‬عاطفی‭ ‬فرد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬بیماری‌های‭ ‬خلقی‭ ‬و‭ ‬روان‌شناختی‭ ‬و‭ ‬موفق‭ ‬نشدن‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬قطعا‭ ‬به‭ ‬مداخله‭ ‬درمانی‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬نوع‭ ‬نگرش‭ ‬می‌تواند‭ ‬از‭ ‬خفیف‭ ‬تا‭ ‬شدید‭ ‬متغیر‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬درمان‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬ابتدا‭ ‬سطح‭ ‬منفي‌نگری‭ ‬فرد‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬ریشه‭ ‬افکار‭ ‬و‭ ‬باورهای‭ ‬ناکارآمد‭ ‬شناسایی‭ ‬شود‭. ‬همچنین‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‌که‭ ‬افکار‭ ‬انسان‌ها‭ ‬برگرفته‭ ‬از‭ ‬سبک‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬شخصیت‌شان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬محیط‭ ‬نیز‭ ‬می‌تواند‭ ‬تاثیر‭ ‬زیادی‭ ‬روی‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬افکار‭ ‬فرد‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬بنابراین‭ ‬برای‭ ‬درمان‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬سبک‭ ‬زندگی‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬محیط‭ ‬و‭ ‬اطرافیان‭ ‬او‭ ‬نیز‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬تا‭ ‬مداخلات‭ ‬درمانی‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬فرد‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭. ‬