47درصد ظرفیت مخازن سدها خالی است

47درصد ظرفیت مخازن سدها خالی است

 آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد با سپری شدن 258 روز از سال آبی، تا 17 خردادماه (سال آبی 1401-1400) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور به حدود 26.70میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته، بیانگر 5درصد کاهش است.

با وجود ذخیره 26میلیارد و 700میلیون مترمکعبی آب در سدهای کشور، در حال حاضر حدود 53درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور پُر و حدود 47درصد این ظرفیت خالی است.
بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می‌دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری 26.49میلیارد مترمکعب شده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 3درصد افزایش نشان می‌دهد. میزان پرشدگی سد زاینده‌رود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود 28درصد، 33درصد، 57.7درصد و 72درصد است.