هنر گزارشگر برای جذب مخاطب

هنر گزارشگر برای جذب مخاطب

صدرالدین کاظمی، پیشکسوت، کارشناس و گوینده شبکه رادیویی ورزش در خصوص یکی از بخش‌های اصلی جشنواره ملی صدای ورزش تصریح کرد: گزارشگر یعنی ویترین شبکه، هرچه تمیزتر و بهتر، اقبال عمومی بیشتر می‌شود.

گزارشگری فقط توصیف رویداد و صداسازی با استفاده از اصوات کوتاه و بلند و ایجاد هیجان کاذب نیست، از نظر من جریان‌سازی ذهنی، روحی و حتی فیزیکی است. گزارشگر باید بتواند شنونده و بیننده غیرتخصصی را هم به ورزشی کاملا تخصصی جذب و عطش شنیدن و دیدن را در وجود شنونده و بیننده، دائمی کند و مخاطب خود را به این باور برساند که او را صاحب آموزه‌ها و تجربه‌های جدیدی می‌کند. وی افزود: بدیهی است این هنر از گزارشگرانی برمی‌آید که تخصص لازم را در ورزش تخصصی خود داشته باشند. اطلاعات دقیق، صدای خوب، لحن گرم، شیوایی کلام، دایره وسیع کلمات و جملات، احاطه لازم و کافی به ادبیات و تاریخ حماسی، قدرت پیش‌بینی و... از جمله ویژگی‌های گزارشگران مجرب محسوب می‌شود.